/assets/img/logo-ptbs.png
/assets/img/slider/warunki.jpg

Warunki otrzymania nowego mieszkania na Osiedlu Luizy:

Aktualizacja wniosku

Osoba zainteresowana ma możliwość przy aktualizacji wniosku wyboru dowolnego mieszkania. Do wszystkich osób, które do dnia 31.12.2017r. złożyły wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego, zostały wysłane pisma o ich aktualizację. Osoby zainteresowane, które nie złożyły jeszcze wniosków, proszone są o ich złożenie w sekretariacie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 5a oraz zapoznanie się z najnowszą ofertą lokali mieszkalnych na wynajem.

 

 

Wybór mieszkania

Po wyborze mieszkania następuje podpisanie umowy partycypacji oraz wpłata partycypacji w wysokości do 30% kosztu budowy - szacowany koszt partycypacji (udziału w kosztach budowy) za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 750 zł. Kwotę tą będzie trzeba wpłacić do miesiąca od momentu podpisania umowy o partycypacji  lecz nie później niż 30 kwiecień 2018r.

 

Umowa najmu

Po wybudowaniu następuje podpisanie umowy najmu oraz wpłata kaucji w wysokości dwunastokrotności aktualnego czynszu (obecnie wyliczony czynsz na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania to 14,20 zł/m2 -  termin II/III kwartał 2020r.  Oferowane mieszkania będą wynajmowane na zasadzie najmu bez prawa do uzyskania w przyszłości własności. W przypadku rezygnacji z mieszkania kwota partycypacji i kaucji jest zwracana na zasadach określonych w umowach.

 

 

2017-11::1511254199-1.png

 

Wybór odpowiedniego lokalu i podpisanie umowy partycypacji 

Przed podpisaniem umowy partycypacji należy zapoznać się z warunkami wynajmu i obejrzeć lokal. Podpisanie umowy partycypacji wiąże się z wpłatą kosztów partycypacji (w ciągu 30 dni od podpisania umowy partycypacji).

Partycypacja – to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o.. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu mieszkalnego.

 

Partycypant po wpłacie kosztów partycypacji musi spełnić następujące warunki: Nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Pszczyńskiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.

 

2017-11::1511254328-3.png

 

Jeśli przyszyły najemca spełnia wszystkie warunki, wpłaca kaucję zabezpieczającą najem

Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 12 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Po opuszczeniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący:
Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 12 = kwota kaucji np. 14,20 zł/m2 x 50 m2 = 700,00 zł x 12 = 8.400,00 zł

 

Ogólne warunki dla osób starających się o lokal w zasobach Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy i odbiór lokalu

Umowa najmu z Pszczyńskim TBS Sp. z o.o. jest zawierana na czas nieokreślony. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci). Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy czym nie może być on wyższy w skali roku niż 5% wartości odtworzeniowej. Na każdy budynek stawka czynszu jest ustalana indywidualnie. Stawki czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego są obliczone w sposób uwzględniający standard budynku.