/assets/img/logo-ptbs.png
/assets/img/slider/warunki.jpg

Warunki otrzymania nowego mieszkania na Osiedlu Luizy:

Zasady naboru wniosków

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca zostały uchwalone przez Radę Miejską w Pszczynie (Dz. Urzędowy woj. Śląskiego z dnia 09 maja 2022 poz. 3273) są przedstawione szczegółowo w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Podstawowe warunki to:
1.      Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która w dniu objęcia lokalu, nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy Pszczyna lub nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego poza lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna (wymogi dotyczą również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
2.      Spełnienie kryteriów dochodowych, które są przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

Złożenie wniosku

Zgodnie z zasadami naboru należy wypełnić wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć go w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Wnioski będą podlegać weryfikacji i ocenie punktowej zgodnie z kryteriami pierwszeństwa określonymi w Uchwale nr XLVI/560/22 Rady Miejskiej w Pszczynie.

 

Wybór odpowiedniego lokalu i podpisanie umowy partycypacji

Po pozytywnej weryfikacji osoby wpisane na listę najemców będą mogły wybrać konkretne mieszkanie i zawrą z Inwestorem – PTBS Sp. z o.o. umowę partycypacji z zobowiązaniem wpłaty kwoty partycypacji w terminie do 30 czerwca 2023r.   

Partycypacja – to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu mieszkalnego i jest zwracana po zakończeniu najmu wg wzoru określonego w art. 29a ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz. 2224 z późn. zm).

 

 

Podpisanie umowy najmu

Po oddaniu mieszkań do użytku w styczniu 2024 r. zawierane będą umowy najmu, wówczas przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 12 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal i aktualnie wynosi 12 x 16,59 zł/m2 x metraż mieszkania.

Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.